...


Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 379
Нашому сайту
Вхід
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Робота за проектами

 

Психолого-педагогічне проектування

Проектні технології у роботі з батьками

 

Технологічна картка етапів проектної діяльності

Дослідницький проект

(збігається з етапами наукового дослідження)

 1. Чітко сформульо­вана проблема, назва проекту.
 2. Аргументація ак­туальності (чому слід досліджувати, яку користь це принесе учасни­кам, довкіллю та ін.).
 3. Остаточне визна­чення проблеми дослідження (на­приклад, чи кори­сно їсти манну кашу? Білосніжка, Царівна Лебідь, Попелюшка у каз­ках народів світу та ін.)
 4. З'ясування об'єкта і предмета дослі­дження (що саме будемо вивчати, спостерігати...), мети.
 5. Завдання дослі­дження (вивчення необхідної інфор­мації, світових анналів, створення певної моделі, роз­робка критеріїв діагностики, вправ, проведення дослідження, оцін­ка проекту).
 6. Методи досліджен­ня (спостереження, виявлення пробле­ми, формулювання припущення, аналіз доцільності вико­ристання методів, оформлення ре­зультатів, аналіз отриманих даних, корекція підсумків, творчий звіт, пре­зентація, самооцін­ка).
 7. Джерела інформа­ції: книги, інтерв'ю, спостереження, вітальний досвід дошкільнят.
 8. Планування шляхів вирішення пробле­ми.
 9. Проведення дослі­дження згідно пла­ну.
 10. Обговорення отри­маних результатів, формулювання ви­сновків.
 11. Оформлення підсу­мків.
 12. Виявлення нових проблем.        

 

Технологічна картка етапів проектної діяльності

Інформаційний

(використовується як складова дослід­ницького, передба­чає збір інформації)

1.      Чітко сформульова­на проблема, назва проекту.

2.      Аргументація актуа­льності (чому слід досліджувати, яку користь це принесе учасникам, довкіллю та ін.).

3.      З'ясування пробле­ми проектування (яка проблема вирі­шиться за допомо­гою отриманої інфо­рмації?).

4.      Формулювання мети (яку інформацію слід відшукати).

5.      Завдання (завдяки чому, якій інформа­ції проблему буде вирішено?).

6.      Методи опрацю­вання інформації (літературні дже­рела, засоби масо­вої інформації, індивідуальна база даних, інтерв'ю, анкетування, моз­кова атака, зворот­на інформація: аналіз узагальнен­ня, співвідношення з відомими факта­ми, аргументовані висновки).

7.      Підсумок роботи, аналітична обробка фактів, висновки, корекція попере­днього напрямку проектування.

8.      Подальший пошук інформації щодо визначеного на­прямку. Аналіз нових даних.

9.      Узагальнення, ви­сновки.

10.  Підведення офор­млення підсумків, їх презентація.

11.   Зовнішня оцінка рецензентів.

 

Технологічна картка етапів проектної діяльності

ІІригодницько-ігровий

(побудований на основі ігрових ме­тодів)

1.      З'ясовано пробле­му, назву, обрано метод.

2.      Аргументація ак­туальності (чому слід досліджувати, яку користь це принесе учасни­кам, довкіллю та ін.).

3.      Остаточні визна­чення проблеми, кількості учасників ігрової діяльності.

4.      З'ясування позицій та ролей учасників у грі.

5.      Мста, завдання корегуються про­тягом проектної діяльності.

6.      Методи - ігрові: ситуативні, симуляції, драматиза­ції, ділові, акварі­ум, програвання ситуацій.

7.      Планування шля­хів вирішення проблеми, корегу­вання їх протягом подальшої діяль­ності. Репетиція сценарію.

8.      Презентація отри­маних результатів, демонстрація ви­стави та ін.

9.      Обговорення ре­зультатів.

10.  Виявлення нових проблем.

 

Технологічна картка етапів проектної діяльності

Практично-орієнтований

(передбачає ура­хування соціаль­них інтересів уча­сників)

1.      Наявність про­блеми, назви.

2.      Аргументація ак­туальності (чому слід досліджува­ти, яку користь це принесе учасни­кам, довкіллю та ін.)

3.      Формулювання скорегованої проблеми (напри­клад, проектуван­ня правил поведі­нки дітей у гро­мадських місцях, прекрасна абетка, мудрі цифри та ін.).

4.      Визначення фун­кцій кожного уча­сника, забезпе­чення їх виконан­ня.

5.      Чіткий сценарій діяльності з ви­значенням ролей учасників.

6.      Власні висновки кожного учасника (оформлення кінце­вого продукту). (Наприклад, виго­товлення газети, написання казки, створення моделі міста „Етикету" та Ін.)

7.      Координаційна ро­бота при обгово­ренні отриманого творчого рішення (продукту).

8.      Презентація ре­зультатів і засобів впровадження про­дукції в практику.

9.      Обговорення ре­зультатів.

10.  Виявлення нових проблем.

 

Технологічна картка етапів проектної діяльності

Творчий

(пропонує новий оригінальний ре­зультат дослі­дження)

1.      Формулювання орієнтовної про­блеми.

2.      Актуальність обумовлюється жанром твору, власними інтере­сами виконавців.

3.      Проблема корегу­ється протягом діяльності, не має конкретного ви­значення.

4.      Не має конкрет­ного визначення.

5.      Не мас конкрет­ного визначення.

6.      Використання інно­вацій та творчих методів.

7.      Чітка структура продукту, що пе­редбачено отримати (казки, сценарію свята, пісні, містерії та ін.).

8.      Презентація отри­маного творчого продукту (напри­клад, доповідь, ознайомлення з казкою, віршем та ін.).

9.      Обговорення ре­зультатів.

10.  Прогнозування но­вих творчих актів.

 

 Психолого – педагогічне проектування діяльності дітей та батьків

 на тему:

«Виховання в праці»

Мета: залучати батьків до освітньо-виховного процесу, виконати єдину вимогу систематичної роботи ДНЗ і сім’ї в організації практичної діяльності.

Завдання:

            1) Проаналізувати літературу.

            2) Розробити план впровадження проекту.

            3) Провести ігри як з батьками, так і з дітьми.

            4) Підвищити рівень знань батьків по даній темі.

І етап мотиваційний

Тема: Зростай дошкільник в праці.

Мета: ознайомити батьків з зав данями трудового виховання дітей дошкільного віку, як зі складовою всебічного розвитку дитини, стимулювати батьків до спільної праці з даної теми.

Проблемна ситуація:

            Вранці, коли діти заходять до кімнати, всюди безлад (розкидані іграшки) і серед кімнати живий кролик просить про допомогу дітей пояснити, чому у них такий безлад і як повинно бути в кімнаті.

Зміст роботи:

Робота з дітьми:

·        спостереження за роботою няні;

·        спостереження за роботою двірника;

·        екскурсія до кімнати медичної сестри;

·        гра-імітація я музичний керівник.

Робота з батьками:

·        анкети для батьків;

·        «Дерево співпраці» (пропозиції батьків);

·        візитки з номерами телефону для консультації батьків з даної теми.

 

ІІ етап інформаційний

Тема: Особливості організацій праці дошкільника.

Мета: збагачувати знання педагогічного колективу про принципи праці дошкільника, надати всю можливу інформацію батькам про організацію трудової діяльності дітей  як в ДНЗ, так і вдома.

Зміст роботи:

Робота з педколективом:

Пам’ятки: «Педагогічні принципи та особливості організації праці дошкільника»

      «Прийоми роботи з дітьми в процесі трудової діяльності».

Робота з батьками:

Батьківська пошта:

§        «Ставлення дошкільників до праці».

§        «Обходимося без «нянь».

§        «Як привчити дошкільника до праці».

§        «Господиня – це звучить гордо».

Стіннівка: «Принципи та завдання дошкільної освіти».

 

ІІІ етап репродуктивний

Тема: Ми всі разом.

Мета: продовжувати розширювати знання і вміння дітей і батьків про трудові доручення, що пов’язані з культурою людей, знаходячи сучасні підходи до розв’язання цього питання, перегляд мультфільмів, читання художньої літератури, бесіди.

Зміст роботи:

Робота з дітьми:

Трудові доручення:

§        складання іграшок в куточку «Будівельника», «Кухня», «Піску і води»…

§        складання речей до шафи

§        залучення до участі у господарсько-побутовій праці (приставляння стільчиків, годування риб…)

§        самообслуговування

Читання худ. творів «Перу, перу платтячко», «Таня помічниця» - Г.Бойко, «Куховари» - С.Шушкевич.

 

Робота з батьками:

·        виготовлення календаря на 2013 рік з основними завданнями для батьків і вихователів.

·        консультація на тему «Як організувати трудову діяльність, щоб праця для дітей була не примусом, а задоволенням».

·        прислів’я та приказки під час організації трудової діяльності.

   

IV етап узагальнюючий

Тема: Я, мама, тато – любимо працювати.

Мета: уточнити і узагальнити отриману інформацію батьками, дати зрозуміти батькам, що дошкільники легко і з великим задоволенням їх працю, виконують їх доручення, що дошкільний вік – сприятливий період, під час якого формуються цінні якості, необхідні людині і дорослі повинні дати правильний напрямок цій активності і самостійності.

Зміст роботи:

Робота з дітьми:

·        гра-вправа «Татові справи – мамині справи».

·        гра «Пірамідка» (діти називають, що вони вміють робити).

·        розглядання картин людей різних професій.

·        гра «Підбери предмет для праці».

·        читання художніх творів «Помічниці» - Г.Бойко, «Водії» - Б. Списаренко, «Мій тато» - Б.Крищенко.

Робота з батьками:

·        обмін досвідом «Улюблена страва моєї дитини».

·        сторінка-порадниця «Твори про професії дорослих для дітей».

·        «Дитячі заповіді для батьків, бабусь і дідусів».

·        поради батькам.

 

V етап творчий

1.  Виставка малюнків «Я - помічник».

2. Фотовиставка «Діти + ДНЗ = Радість+здоров’я+комфорт».

 

VI етап рефлексі йно-оцінювальний

Виготовлення книги рецептів «Дитячі страви».

Висновок:

В ході реалізації проекту, спостерігаючи за дитячим колективом, виявилося, що для дошкільників характерне прагнення до активної діяльності. Дорослим важливо дати правильний напрямок цієї активності і самостійності, організовуючи ігри дітей, посильний труд, а також спостереження праці дорослих.